ஜோதிடத்தில் கேதுவின் காரகங்கள்

ராகுவைப் போலவே கேதுவும் ஒரு நிழல் கிரகமாகவும் சந்திரனின் நிழல் கேது என்று ஜோதிட உலகம் சொல்லுகின்றது . எப்படி சனி போல என்று சொன்னோமோ,கேதுவை செவ்வாயைப் போல என்று சொல்லுவோம். ஏனெனில் கேதுவின் திசை 7 வருடம், செவ்வாயின் திசையும் 7 வருடம்.  எதையும் பெரிய அளவில் காட்டும் ராகு, கேதுவோ எதையும் பெரிய அளவில் செய்துவிட்டு மறைத்து வைக்கும். கேது பாம்புவின் வால் பகுதியாகும். போதைப்பொருளுக்கு காரகமாகும் குறிப்பாக, அபின், கஞ்சா,பெத்தடின் போன்றவை கேதுவின் … Read more