சர்வே” பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள்.

சர்வே இரண்டு பிரிவுகளாக மாநில அரசு பிரிக்கிறது. நில அளவை துறை. நில வரிதிட்ட துறை. புலப்படம், கிராம வரைபடம் எல்லாம் நில அளவை துறையினால் தயாரிக்கப்படுகிறது. “அ” பதிவேடு (A. Register) நில வரி திட்ட துறையினரால் உருவாக்கப்படுகிறது. மாநில அரசின் நில அள வைகளை நகர நில அளவை , நத்தம் நில அளவை, மலை கிராம நில அளவை, மறு நில அளவை, வட்ட அளவில் நாள் தோறும் நடைபெறும் பட்டா மாறுதல் … Read more