சமையல் அறைகள்,வரவேற்பு அறைகள், படுக்கை அறைகள்,கழிவறைகள்,

கட்டுமான நிறுவனங்கள்               வாஸ்துவின் அமைப்பில் கட்டுமான நிறுவனங்கள் கட்டித்தரக்கூடிய மனைகள் வாஸ்துவின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு கட்டப்படுவது கிடையாது. அவர்கள் இந்த நான்கு விசயங்களை வைத்துக் கொண்டு இது மட்டுமே வாஸ்து என்று மற்றவர்களின் வாழ்வில் சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள். இது மிக மிக தவறு. இன்று கட்டிடங்கள் மூலம் பணம் வரலாம். அதன்மூலம் சந்தோஷம் வரலாம்.     ஆனால் அதன் மூலம் வழி வேதனைகள் தவறாக கட்டித்தரக்கூடிய … Read more