சதுர மற்றும் செவ்வக மனை

சதுர மற்றும் செவ்வக மனை

சதுர மற்றும் செவ்வக மனை           மனிதனின் உருவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு. அந்த உருவத்தை வைத்து மட்டுமே ஆண்களா? அல்லது பெண்களா?என்றும், இவர்கள் குள்ளமானவர்கள் அல்லது உயரமானவர்கள் மற்றும் மிகவும் குண்டாக இருப்பவர்கள் அல்லது ஒல்லியான தேகத்தை பெற்றவர்கள் என்று தெரிந்து கொள்கிறோம். அதேபோல எல்லா வேலைகளையும் ஆண்கள் மட்டுமே செய்ய முடியாது. அதேபோல் பெண்கள் செய்ய கூடிய அனைத்து வேலைகளையும்,ஆண்கள் அனைவரும் செய்ய முடியாது. மற்றும் உயரமான மனிதர்கள் … Read more