வாஸ்துவின் அடிப்படை விதிகள்!

வாஸ்துவின் அடிப்படை விதிகள்

வாஸ்துவின் அடிப்படை விதிகள்! ஒரு வீடோ அல்லது தொழில் நிறுவனமோ அமைக்கப்படும்போது அதனை வாஸ்து விதிகளுக்கு உட்படுத்தி அமைப்பது சிறந்தது. வாஸ்துவில் மிக முக்கியமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய ஆறு அடிப்படை விதிகள். அவை, 1 ஒரு #மனை மற்றும் அதனுள் அமைக்கப்படும் கட்டடம் #சதுரம் அல்லது #செவ்வகமாக இருத்தல் அவசியம். 2 ஒரு கட்டடம் கட்டும் போது #தெற்கு மற்றும் மேற்கு பகுதியை விட #வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதியில் அதிக காலியிடம் இருத்தல் அவசியம். 3 … Read more