சதய நட்சத்திர ஆலயங்கள்

சதயம் நட்சத்திரத்திற்குரிய முக்கிய ஸ்தலம் திருப்புகலூர்.மற்ற தலங்கள் –  கடம்பனூர், கோயில் கடம்பனூர், ஆதி கடம்பனூர்,இளங்கடம்பனூர், வாழிக்கடம்பனூர், பெருங்கடம்பனூர்,கடம்பர் கோயில், மேலக்கடம்பூர் , பிச்சாண்டார் கோயில், மதுரை.