சகுன விளக்கங்கள்

சகுன விளக்கங்கள்

சகுன விளக்கங்கள்               நாம் எந்த காரியம் செய்யக் கிளம்பினாலும் சகுனம் பார்ப்பது மிகவும் முக்கியமாகும். நாம் செய்யப் புறப்படும் காரியம் செய்யலாமா அல்லது வேண்டாமா சகுனம் மூலமாகவே தெரிந்து கொண்டு விடலாம். ஒரு மனையில் கட்டடவேலையை ஆரம்பிப்பதற்காக செல்லும் போதும் மற்றும் மனை வாஸ்து முகூர்த்தம் செய்வதற்காகச் செல்லும் போதும், கிரகப்பிரவேசம் செய்யப் புறப்படும் போதும் காணப்படும் சகுனங்களைக் கவனிக்க வேண்டும். மனைக்கு மட்டும் சகுனங்களை பார்க்க … Read more