சூரியசக்தியும் வாஸ்துவும், power of sun

vastu,வாஸ்துவில் சூரியன்

power of sun                 சூரியன் தனது பாதையில் தினசரி வானத்தில் பயணிக்கும் பொழுது அதன் பாதிப்பு நம் மீது இருக்கும் என்று அறிவியல் ஆராய்ச்சி கூறுகிறது. இளங் காலை வேளையில் சூரிய கதிர்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. ஆகையால் வீடோ கட்டிடமோ இளங்காலை ஒளி வாசலில் விழும்படியாக கிழக்கு பார்த்து கட்டுதல் மிகவும் சிறப்பானது. மதிய வேளையில் சூரியனின் தாக்கம் நேர் பூமியில் மைய பகுதிகளில் … Read more