கர்ப்ப காலத்தில் புதுவீடு கட்டலாமா?

கர்ப்ப காலத்தில் புதுவீடு கட்டலாமா?

கர்ப்ப காலத்தில் புதுவீடு கட்டலாமா?