வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டில் உள்ளே உள்ள உள்குத்து

Vastu-Shastra-tips-for-a-rented-home-
Vastu-Shastra-tips-for-a-rented-home-

வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டில் உள்ளே உள்ள உள்குத்து பற்றிய எனது விளக்கம்.


ஒரு இல்லத்தின் உள்ளே நுழையும் போது தூண் அமைப்பு அல்து சுவர் அமைப்பு அல்து எதாவது செல்ப் மற்றும் நாற்காலி முனைகளின் குத்து அமைப்புகள் இருந்தால் வாஸ்து அமைப்பில் குற்றம் ஆகும்.


அப்படி அங்கு குத்துக்கள் இருந்தால் அதனை அப்புற படுத்த வேண்டும். அல்லது ஜன்னல் அமைப்பாவது இருக்கும் அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும்.இந்த இடத்தில் ஒரு பெரிய இடத்தில் உள்ள வீட்டின் தலைவாசல் நேர் சாலையில் இறங்கி நடக்கும் சிறிய கதவு வாஸ்து அமைப்பில் உச்ச பகுதியில் வர வேண்டும். அப்படி அமைக்காமல் நேருக்குநேர் வர வேண்டும் என்று தவறாக வெளிப்புறத்தில் கதவுகளை அமைக்ககூடாது. இந்த இடத்தில் இந்த விதியை தவிர்த்து செயல்பட வேண்டும்.

 

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து, 

வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]