எப்போது வாஸ்து பார்க்க வேண்டும்?

எப்போது வாஸ்து பார்க்க வேண்டும்?

எப்போது வாஸ்து பார்க்க வேண்டும்?