விறன்மிண்ட நாயனார் குருபூஜை/Viranminda Nayanar

விறன்மிண்ட நாயனார் Viranminda Nayanar குருபூஜை இன்று

சித்திரை திருவாதிரை நாள்

விறன்மிண்ட நாயனார் பெருமான்    பெரிதும் மதிக்கப்படும் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவர் ஆவார். இவர் சேரநாட்டுச் செங்குன்றூரில் வேளான்குடி விளங்க பிறந்தார். அவர் சிவனடியே பற்றாகப் பற்றி ஏனைய பற்றெல்லாவற்றையும் முற்றாகத் துறந்தவர். சிவனடியாரிடத்தே பெரும் பக்தி பூண்டவர்.

திருத்தலம் தோறும் சென்று வழிபாடாற்றும் வழக்கமுடைய இப்பக்தர் முதலில் திருக்கூட்டத்தை வணங்கிப் பின்னரே கோயிலுட் சென்று வழிபடும் பெருமான் ஆவார். இக்கொள்கையை விடாதுபின்பற்றும் விறன்மிண்டர் சேரநாட்டு ஆலயங்களில் வழிபட்டு சோழநாட்டுத் திருத்தலங்களையும் வணங்கி  திருவாரூர் தலத்தை அடைந்து அங்கு இருந்து பணி செய்தார்.

அந்நாளில் திருவாரூர் தேவாசிரிய மண்டபத்தில் இருந்த திருக்கூட்டத்தைக் கண்டு அவர்களை தொந்தரவு செய்யவேண்டாமென எண்ணி ஒருவாறு ஒதுங்கிச் சென்றார்.

அப்போது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பார்த்து விடுகிறார்கள். ‘இவன் திருக்கூட்டத்தாரை வழிபடாது கோயில் செல்கின்றான். திருக்கூட்டத்திற்கு இவனும் புறம்பானவன் இவனையாண்ட சிவனும் புறம்பானவன் என்று கூறினார்.

விறன்மிண்டரது அடியார் பக்தித் திறத்தை அறிந்த சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள், திருவாரூர்க் கோயில் உட்புகுந்து தியாகராசப் பெருமானைக் கும்பிட்டு நிற்கும்போது “அடியேன் இவ்வடியார்க்கெல்லாம் அடியானாகும் நாள் என்று” வேண்டுதல் செய்தார். அப்பொழுது பெருமான் “நாம் அடியாருடன் உள்ளோம். அடியாரைப்பாடு என்றருளி “தில்லைவாழந்தணர்” என அடியெடுத்துக் கொடுத்தார். 

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தேசமெல்லாம் தெரிவதற்கு காரணமானதும், சிவநெறி விளங்கச் செய்வதுமான திருத்தொண்டத் தொகைத் திருப்பதிகத்தை “தில்லைவாழந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்” என்பதை முதலாகக் கொண்டு பாடியருளினார்.

இவ்வண்ணம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருத்தொண்டத்தொகை பாடுவதற்குக் காரணமாய் அமைந்த விறண்மிண்டநாயனார், பெருமாள் அருளால் திருவடி நிழலை அடைந்து விளங்கும் பேற்றினைப் பெற்று  இன்றும் நம்மோடு வாழ்ந்து வருகிறார்.