வாஸ்து புதையல்

வாஸ்து புதையல்
வாஸ்து புதையல்

வாஸ்துவும் மனிதவாழ்வும்

நமது வரலாற்று காலத்தில் வாழ்ந்த நமது  முன்னோர்கள் ஒரு சில பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக நகைகளையும்,வெள்ளி தாமிரம் செம்பு சார்ந்த பொருள்களையும்,நவரத்தினங்களையும்,பூமியில் புதைத்து வைத்தனர்.கால சூல்நிலை காரணமாக புதைத்து வைத்த பொருள்களை மறந்து விடுவர்.அல்லது அவர்கள் மறைந்து விடும்போது அதுவே புதையலாக மாறிவிடுகிறது.


இப்படி பல நூற்றாண்டுகள் புதைந்து இருக்கும் பொருள்களை யட்சினி போன்ற தேவதைகள் பாது காப்பதாக நமது நமது மூத்த குடிகளால் சொல்லப்படுகிறது. அப்படி புதைந்து இருக்கும் பொருள் யாருக்கு எந்த நேரத்தில் கிடைக்கும் என்பது அவர்களின் யோகத்தை பொருத்தது ஆகும்.


அதுபோலத்தான் வாஸ்து அமைப்பினை ஏற்படுத்தியும்,பழந்தமிழர் முறையான ஆயாதி கணித முறையில் வீட்டின் நீள அகலங்களை அமைத்து கட்டிடம் கட்டி ஒரு அற்புதமான வாழ்வு வாழ்தலும்,ஒரு புதையலை பெறுவதற்கு சமமான வாழ்க்கை வாழ்வதாகும் என்றுதான் நான் சொல்லுவேன். யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்கிறதோ அவர்கள் மட்டுமே வாஸ்துபடி உள்ள வீட்டில் வாழ்வார்கள்.

 

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]