வாஸ்து எந்த அளவு உயர்வான வாழ்க்கையை தரும்?

According to Vastu shastra
According to Vastu shastra

வாஸ்துவே வாழ்க்கை

வைரத்தை மண்ணில் இருந்து எடுக்கும் போது ஒரு கற்களின் அமைப்பு எப்படி இருக்குமோ அதுபோன்ற அமைப்பில் மட்டுமே இருக்கும். நல்ல வைரத்தை பட்டைதீட்டி ஒரு மிகப்பெரிய மதிப்புள்ள வெளிச்சத்தை பிரதிபலிக்கும் வைரமாக மாற்றி அதன் தன்மை மாறுபடும் சூல்நிலையை உறுவாக்க முடியும்.

வைரம் எப்பொழுதும் பலவிதமான கோணங்களில் இருக்கும். அதன் பக்கங்களை  பட்டை தீட்டும் போது  வெளியில் உள்ள வெளிச்சத்தை தனக்குள் வாங்கி பிரதிபலிக்கும் வல்லமை அதனை பட்டை தீட்டும் நபர்கள் மூலமாக நடக்கிறது. அதனை முறையாக செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில் அந்த வைரமே வீணாககூடிய செயலாக போய்விடும். அதுபோலத்தான் வாஸ்துவும்,முறையான நபர்கள் மூலமாக வாஸ்துவின் நுணுக்கங்களை அறிந்து ஒரு இல்லத்தை அமைக்கும் போது வாஸ்து என்ன என்பதனை நாம் உணர முடியும்.

மனிதர்கள் தனது வாழ்வில் முறையாக வாஸ்துவை நன்றாக அறிந்து கொண்டு வாஸ்துவின் ஒவ்வொரு நுணுக்கங்களையும் விடாது செயல்படுத்தும் போது அவர்கள் வாஸ்துவின் துணை கொண்டு அற்புதமான வாழ்க்கை வாழ முடியும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]com