வாஸ்து அமைப்பில் தெருகுத்து தெரு பார்வை விபரங்கள்

vastu for north east
vastu for north east

தெருக்குத்து என்பது ஒரு மனைக்கு எதிரில் தெரு இருந்தால் அது தெருக்குத்து எனப்படும். இந்த தெருக்குத்து இரண்டு வகைப்படும். அவை, நன்மை தரக்கூடிய தெருக்குத்து, நன்மை தராத தவறான தெருக்குத்து ஆகும்.

நன்மை தரக்கூடிய தெருக்குத்து,
வடகிழக்கு வடக்கு தெருக்குத்து.

வடகிழக்கு கிழக்கு  தெருக்குத்து.

வடமேற்கு  மேற்கு தெருக்குத்து.

தென் கிழக்கு தெற்கு தெருகுத்து.
தவறான தெருகுத்து அமைப்புகள் என்பதனை பார்ப்போம்.

தென்மேற்கில் வரும் தெற்கு மற்றும் மேற்கு புற இரண்டு தெருக்களும் தவறானவை.

வடமேற்கில் வடகாகூபூற தெருவும், தென்கிழக்கில் கிழக்கு பூற தெருவும் தீமைகளை தரும் தெருகுத்து ஆகும்.இது ஒரு இடத்தில் எபாபடி வந்து குத்துகிறது என்பதனை ஒரு வாஸ்து நிபுணர் கொண்டு நிர்நயம் செய்வது நல்லது.

north-south-east-west-way-green-road-signs-intersection-four-street-
north-south-east-west-way-green-road-signs-intersection-four-street-

நாம் வாஸ்து படி ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் போது சில விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமான ஒன்றாகும். அதில் முக்கியமாக, ஒரு இடத்தை வாங்கும் போது அந்த இடத்தில் ஏதேனும் தெருக்குத்து இருக்கிறதா என்பதை நாம் கட்டாயம் கவனிக்க வேண்டும்.