வாஸ்துவும் அம்சமான வாழ்வும்

 வாஸ்து சோடச மனை பொருத்தங்கள்

வாஸ்து அமைப்பின் மனைப் பொருத்தத்தின் அம்ச பொருத்தத்தின் பலன்களை பார்ப்போம்.
ஒரு மனிதன் பொன், பொருள், நல்அறிவு, சந்தானம்,இப்படி எல்லவகையிலும்,சிறப்பாக வாழ்கின்ற மக்களை நாம் எப்படிச்சொல்லுவோம் என்றால்,அவர்கள் அம்சத்தோடு வாழ்கின்றார்கள் என்போம்.அல்லது அவருக்கென்ன நல்ல அம்சத்தோடு பிறந்திருக்கிறார் என்போம்.ஆனால் இதற்கு காரணம் வீட்டில் உள்ள வாஸ்து மனையடியின் அம்ச பொருத்தம் இருக்கும் போது மட்டுமே இநாத மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை ஒருவருக்கு அமையும்.
வீட்டின் நீள அகலங்களை நான்கில் பெறுக்கி ஒன்பதில் வகுக்க மீதி என்பது ஒன்பதுக்குள் வருவதே வாஸ்துவில் உள்ள அம்ச பொருத்தம் ஆகும்.

குழி கணக்கு சாஸ்திரம்
குழி கணக்கு சாஸ்திரம்

அதன் பலன்களின் விளக்கம் உங்களுக்காக,
 

 1.தான்யாம்சம்:

 அனைத்து வகையுலும் தானிய செல்வங்கள் பெறுகி விவசாயம் மற்றும் வியாபாரம் பெறுகும்.
2.நிதானாம்சம்:

  வறுமை உண்டாகும்.
3.சக்தி அம்சம்:
என்றும் மக்கள் கூட்டத்தோடு வாழ்வார்கள். அரசியல் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு சிறப்பு பலன் உண்டாகும்.
4.புஸ்கர அம்சம்:

சுக சப்பத்துக்கள் பெறுகும்.
5. புத்தி அம்சம்:

நல்ல அறிவு மற்றும் கல்விதிறமை கலை மற்றும் காவியங்களில் புலமை பெறுவார்கள். திரைப்பட துறையினருக்கு நல்லது.
6.கிலீ அம்சம்:

 தவிர்க்க வேண்டும்.
7.தஸ்கரா அம்சம்:

தவிர்க்க வேண்டும்.
8.நரபதி அம்சம்: 

இதனையும் தவிர்தல் நலம்.
9.பிரஜா அம்சம்:
குடும்பத்தில் குழந்தை செல்வங்கள் சிறப்பு பெறும்.இந்த பொறுத்தம் இல்லாத வீடுகளில் குழந்தை செல்வ தடை இருக்கும்.

 

மனையடி சாஸ்திர பலன்கள்
மனையடி சாஸ்திர பலன்கள்

ஆக அம்சத்தோடு ஒரு மனிதன் வாழ வேண்டும் என்றாலே கட்டாயமாக வாஸ்துவின் மனையடி சாஸ்திர அமைப்பில் அம்ச பொருத்தம் பொறுந்தும் வீடாக இருக்க வேண்டும். மீண்டும் வேறு பொருத்தம் பற்றி அடுத்த கட்டுரையில் பார்ப்போம்.

 

 

 

 

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivathu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]