புதுயுகம் தொலைக்காட்சியில் எனது வாஸ்து பேச்சு

புதுயுகம் தொலைக்காட்சியில் எனது வாஸ்து பேச்சு

நேரம்’ நல்ல’ நேரம் நிகழ்ச்சி வழியாக மனையடி சாஸ்திர ஆயாதி குழி கணித பொருத்தங்கள் சார்ந்த பேச்சு மற்றும்,குழந்தை பிறப்பு சார்ந்த தடைகள் விலகும்ஆலயம் குறித்த பதிவுகள்மற்றும்வாஸ்துவில் மிக முக்கியமான பற்றிபேசி இருக்கின்றேன் பார்த்துபயன்பெறுங்கள்.