புதுயுகம் தொலைகாட்சியில் வாஸ்து பற்றிய எனது பேச்சு

இந்த நேரடி வாஸ்து பேச்சில் ஆயாதி வாஸ்து குறித்த விளக்கம் மற்றும் வாஸ்து அமைப்பில் தவறான வழிபாடு மற்றும் பலவிதமான விளக்கங்களை அளித்து உள்ளேன்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]