பத்திரம் தொலைந்து விட்டதா?

பத்திரம் தொலைந்து விட்டதா?

பத்திரம் தொலைந்து விட்டதா?