நகம் வெட்டுவதற்கு சாஸ்திரம்,

நகம் வெட்டுவதற்கு சாஸ்திரம்,

நகம் வெட்டுவதற்கு சாஸ்திரம்,