தொலைக்காட்சி பெட்டி வாஸ்துப்படி எங்கே வைக்க வேண்டும் | Which direction of TV is good as per Vastu

What is the right place for your led tv according to Vastu,இரும்பு பெட்டி எங்கே வைப்பது? ,#cashbox #vasthu,television,television vastu,tv vastu,டிவி,டிவி வாஸ்து,tv Vastu direction,தொலைக்காட்சி பெட்டி வாஸ்துப்படி எங்கே வைக்க வேண்டும்,Which direction of TV is good as per Vastu, டிவி சோகேஸ் வாஸ்து படி எங்கு வைக்க வேண்டும்? ,Right place for TV according to Vastu,television- directions to face as per vaastu,Vastu TV position,television in north direction, tv in west direction vastu,TV vastu shastra,vastu for tv position,vastu tips for tv position,vastu shastra for tv position,vastu for television,tv location as per vastu,tv placement in living room,bedroom me tv,vastu tips for tv / television placement,best zone for tv placement ,vastu series , tv किस ज़ोन में रखे,