வாஸ்துவில் தெருகுத்து பற்றிய விளக்கங்கள்.

வாஸ்துவில் தெருகுத்து
வாஸ்துவில் தெருகுத்து

 வாஸ்துவில் தெருகுத்து 

வாஸ்துவில் மிகவும் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விசயம் ஒன்று இருக்கிறது என்றாலே  முதலில் கவனிக்க வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் தெருக்குத்துக்களையும்,தெரு பார்வைகளையும் தான் சொல்ல வேண்டும்.

 
அப்படிப்பட்ட தெருக்குத்துக்களில் நான்கு நன்மையை தரகூடியன ஆகும்.நான்கு தவறான பலன்களை தரக்கூடியன ஆகும்.

 
ஒரு இடத்தில் வடக்கு சார்ந்த வடகிழக்கில் வருகின்ற தெரு எப்பொழுதும் முதல்தரமான மனை ஆகும்.
இதற்கு இணையாக இதே வடகிழக்கில் கிழக்கு புறத்தில் ஒரு மனையில் வந்து முடிகிறது என்றாலே,இதுவும் முதல்தரமான மனை ஆகும்.
இந்த இரண்டு தெருக்குத்துகளுக்கு இணையாக நல்ல விசயங்களை கொடுக்கும் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய தெரு என்றாலே, வடமேற்கில் இருந்து ஒரு மனைக்கு வடமேற்கில் வந்து மோதக்கூடிய தெரு அற்புதமான குத்து ஆகும்.
நான்காவதாக உள்ள தெருகுத்து எனும்போது, ஒரு மனையின் தெற்கு பகுதியில் தெற்கில் மோதுகின்ற  தெருக்குத்து அற்புதமானது  ஆகும்.
இக்குத்துக்கள் அனைத்தும் எந்த இடத்தில் எப்படி எவ்வளவு தூரத்தில் மோதுகிறது என்பது மிகமிக முக்கியமான விசயம் ஆகும். தெரு குத்துக்களே ஒரு மனிதனின் வாழ்வில் மிக உயர்ந்த நிலைக்கும் ஒரு மனிதனை தாழ்ந்த நிலைக்கும் அழைத்து செல்லும்.ஒரு தெரு குத்து இருக்கிறது என்றாலே,  ஒரு இடத்தை விற்பனை செய்வதாகட்டும் அல்லது வாங்குவதாக இருந்தாலும், ஒரு நல்ல விசயம் தெரிந்த வாஸ்து நிபுணர் துணை கொண்டு முடிவு எடுப்பது நல்லது.

 

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]