திருப்பாவை, திருவெம்பாவை பாடல் 9

திருப்பாவை, திருவெம்பாவை பாடல் 9

திருப்பாவை, திருவெம்பாவை பாடல் 9