எத்தனை வாசல் இருக்க வேண்டும்?

எத்தனை வாசல் இருக்க வேண்டும்?

எத்தனை வாசல் இருக்க வேண்டும்?