குறைகள்,குறை சொல்தல் – பெருங் குறை”

குறைகள்,குறை சொல்தல் – பெருங் குறை''

குறைகள்.,குறை சொல்தல் – பெருங் குறை”