கட்டிடத்திற்கு வாஸ்து ரீதியாக நிறங்கள்

ஒரு கட்டிடத்திற்கு வாஸ்து ரீதியாக நிறங்கள் என்பது நமது சௌகரியத்திற்காக அடிக்கக்கூடாது. அந்த வகையில் தென் மேற்கு பகுதிக்கு நீலக்கலர். வடமேற்கு பகுதிக்கு சிகப்பு. தென் கிழக்குப் பகுதிக்கு இளம் சிகப்புக் கலர். வட கிழக்குப் பகுதிக்கு  வெள்ளை நிறமும் சாலச் சிறந்தது.

வாஸ்து ரீதியாக வர்ணங்கள் வாஸ்து ரீதியாக நிறங்கள்வண்ணங்கள் , vastu for colors,vastu colours for painting house in tamil, vastu tips for colour of living room, vastu colors for home, vastu colours for kitchen, vastu colours, vastu for colors, vastu colours tamil, how to check good vastu colors, வீட்டின் வண்ணங்கள் வாஸ்து, colors according to vastu shastra, home colors in vastu shastra, vastu tips for home color, vastu advice for the colors, vastu colours for kitchen cabinets, colour vastu, vastu classes in Chennai, vastu colours and directions, colour vastu for bedroom, colour vastu in tamil, வாஸ்து வண்ணங்கள், vastu tips for color, vastu color for bedroom, வாஸ்து நிறங்கள், vastu tips for colour, vastu shastra for colour, vastu and red colors, vastu tips for colours, vastu colours for office, vastu colours for hall, vastu colours for bedroom, vastu for colours, Feng shui colors for money, Vastu Advice for Home Colours, vatsu shastra tips for colour, vastu shastra colors, Why Red is Considered a Lucky Color in Vastu, colors in vastu, colors for west direction, colours for kids room, colours for south-east direction, colors for south directions, colors for south-west direction, colors for north-east direction, colors for north direction, color for north direction, Vastu for Home Colours, Vastu Colors for Home, vasthu colours in tamil வாஸ்து நிறங்கள் என்ன, vastu colours in tamil வாஸ்து நிறங்கள் paint, colours in tamil வாஸ்து நிறங்கள் என்ன vastu, 12 ராசிக்கார்கள் வீடு எந்த நிறத்தில் இருக்க வேண்டும், colors for entrance, colors for staircase, Vasthu for coloring, Vastu for colour, vastu colour, vAstu for colors, house colors in Vastu shastra, வாஸ்து வண்ணங்கள் colour vastu tamil, வாஸ்து வண்ணங்கள் colour vastu, vaastu colour, Vastu Colors, Colour Vastu, எந்த அறைக்கு என்ன வர்ணம், living halll painting vasthu, enna colour paint adikkalam, Vastu painting in tamil, house paint colours idea, Importance of Colors in Vastu, house painting vasthu in tamil, entha rasikku enna colour paint, which colours best in Vastu, Choosing Right Colours For Your Home, How Colors Make You Super Healthy?,