எந்த இடத்தில் அமர்ந்து வாஸ்து ரீதியாக சாப்பிட வேண்டும்

எந்த இடத்தில் அமர்ந்து வாஸ்து ரீதியாக சாப்பிட வேண்டும்,எந்த திசையில் அமர்ந்து சாப்பிட வேண்டும்,வாஸ்துப்படி உணவு அறை,உணவு அருந்தும் அறை வாஸ்து/சாப்பிடும் அறை வாஸ்து,உணவு புசிக்கும் அறை,உணவு புசிக்கும் அறை,dining room vastu tamil, Vastu Advice For The Dining Room, tamil vastu for dining room,Vastu Shastra for Dining Room,vastu for dining room in tamil,Vastu For Dining Room,Vastu for Dining Table , Vastu for living room and dining room,Vastu for Dining Room ,My Vaastu provider services, on vastu for Dining Room, indian vastu, vastu tips for Dining Room, Vastu color & directions for Dining,