எண்கணிதம் எண் மூன்று

எண்கணிதம் எண் மூன்று

எண்கணிதம் 3 என்பது ஒரு அற்புதமான எண்ணாகும். இந்த எண் குருவின் ஆதிக்கத்தைப் பெற்ற, குருவோடு சம்பந்தப்பட்ட எண் ஆகும். அந்த வகையில் நல்ல எண்கள் என்று பார்க்கும்பொழுது 12, 30, 39, 66, 84, 93 இந்த எண்களை நமது பெயர்களின் எழுத்துக்கள் மற்றும் நமது தொழில் நிறுவனங்களின் எழுத்துக்களாகவும், நமது வாகனங்களில் எண்களாகவும் தாராளமாக உபயோகிக்கலாம்.

அதே போல இந்த மூன்று சம்பந்தப்பட்ட எண்களில் எதிர்மறை பலன்களை கொடுக்கும் எண்களாக 3 ,21, 48, 57, 75 எண்கள் இடம்பெறுகின்றன. இந்த எண்களில் நீங்கள் பெயர் வைப்பதோ, நிறுவனங்களின் பெயரை வைப்பதோ, வாகனங்களின் எண்களாக  வாங்குவதோ தவறாகும்.ஆக இது எனது அனுபவ பதிவு .
இந்த மூன்று சம்பந்தப்பட்ட பெண்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது கூடவே கிரோனோலஜி ஹீப்ரு நியுமரலாஜி பிரமிடு சம்பந்தப்பட்ட பலன்களையும் பார்த்துக் கொள்வது நல்லது.