ஆயாதி கணித மனையடி வாஸ்து பலன்கள்

chennai vastu
chennai vastu

சர்வார்த்த சிர்ப்பசிந்தமணி ,

வாஸ்து தேவர் ,

மனையடி சாஸ்த்திர  கணித முறையின் சுருக்கம்.

.ஆயாதி மனை பொருத்தம் 

. தலைவாயில் அளவீடு கணித்தல் தலைவாயில் அமைவிடம் கணித்தல்