வீட்டின் பரப்பளவு வாஸ்து அமைப்பில் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

Inside the home in the Vastu
Inside the home in the Vastu

வீட்டின் பரப்பளவு வாஸ்து

 

ஒரு வீட்டின் பரப்பளவு என்பது இரண்டு வகைப்படும். ஒன்று வெளிப்புற அளவு மற்றொரு அளவு என்பது வீட்டின் உள் அளவு ஆகும்.ஆக ஒரு வீட்டின் சாஸ்திர அமைப்பில் மனையடி அளவு என்பது வெளிப்புற அளவுகளே ஆகும்.இந்த வெளிப்புற அளவுகளில் மனையின் கர்பம் பொருந்தும் அளவு கட்டாயம் தேவையாகும். கர்ப பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் வீட்டில் வசிப்பவர்களுக்கு பொன்பொருள் ஆகியன அவர்களுக்கு தெரிந்தும்,தெரியாமலும், திருடு போகும். இந்த பொருத்தம் இல்லையென்றால் பொருள் இழப்பு மற்றும் உடல்நிலை பாதிப்பு, விபத்து போன்ற விசையங்களை கொடுக்கும்.


இந்த கர்ப பொருத்தம் என்பது எட்டு வகைப்படும். இதில் கருடமனை,பசுமனை,யானைமனை,சிங்கமனை இந்த நின்கு மனை அமைப்பு வரும் அமைப்பில் ஒரு இல்லம் இருக்கும் போது அற்புதமான வாழ்க்கையை அந்த மனையில் வசிப்பவர்களுக்கு கிடைக்கும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]